Kamu Hukuku YL Hukuk Programları Yüksek Lisans Programları İstanbul Okan Üniversitesi - Boss It Up

Kamu Hukuku YL Hukuk Programları Yüksek Lisans Programları İstanbul Okan Üniversitesi

Kamu Hukuku YL Hukuk Programları Yüksek Lisans Programları İstanbul Okan Üniversitesi

Çünkü kumar haramdır, kumarla yenen bir lokma da ateştir. Harbe ve ilme yarayan mubah yarışların, hayır, yardım işlerinin ve diğer mekruh oyunların çoğu, kumar veya başka haramların karışmaları sebebi ile haram olmaktadır. Allah İslam dinindeki olumlu-olumsuz emir ve yasakların hepsini önceden biliyordu. Buna rağmen, onları belli zamanlarda söz konusu etmiştir. Örneğin, namazı bi’setin on ikinci yılında, orucu hicretin ikinci yılında farz kılmıştır. Faizi ve kan davalarını ancak Veda hutbesinde yasaklamıştır… Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli olan zamanın, ebedî hayata nur ve ışık tutacak meşguliyetlerle geçmesi gerekir. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da mânâsız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Tâ ki, bir taraftan kazanırken, diğer yandan kaybetmiş olmasın.

Her şeyini kumarda kaybeden, nesi varsa satan ve kumara yatıran, bütün ömrü sefalet içinde geçen, karısını ve çocuklarını mahveden kumarbazların, başlangıçta kumara bir eğlence gözü ile baktıkları unutulmamalıdır. Ayrıca bütün çabalara rağmen kumar, diğer birçok kötü alışkanlık gibi her dönemde müslümanlar arasında az veya çok varlığını sürdürmüştür. Bu sebeple İslâm bilginleri öteden beri Kur’an’da yasaklanan meysiri, hem kumarı hem de mahiyeti itibariyle kumar sayılamayacak bazı basit oyunları içine alacak derecede kapsamlı biçimde yorumlamışlardır. Ömer ve bir grup tâbiîn âlimi, âyette geçen meysir lafzının içeriğini oldukça geniş tutarak kazanma ve kaybetme riski taşıyan her oyunun, çocukların oynadığı ceviz oyununun bile kumar olduğunu söylemiştir (Âcurrî, s. 75-82). Mâlikî fakihi Ebû Bekir İbnü’l-Arabî ise kumarı ilke olarak haram görmekle birlikte âyetteki meysiri Câhiliye döneminde mevcut olan, fakat daha sonra gitgide yok olan özel bir kumar çeşidi olarak anlamıştır (Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, II, 656).

  • Bu bilgiler ışığında tavla konusunda şöyle bir değerlendirme yapmak mümkündür.
  • Evet, bu sözün hadis olduğu zaten verilen kaynaklardan da anlaşılmaktadır.Zararlı oyunlar, bunlar dinen yasaklanmış olan kumar, tetayyur (uğursuzluk çıkarma), şans oyunları gibi oyunlardır.
  • Yeşilay, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Özel Danışmanlık Statüsüne sahiptir.
  • Meşrû yollarla yapılmadıktan sonra kumarda olduğu gibi tarafların göstermelik rızâları kumarla elde edilen malı helâl duruma getirmez.

Sonuç itibariyle, kumara bulaştırılmadığı, gerek Allah’a gerek aile ve topluma karşı görevler aksatılmadığı, o sırada daha önemli ve gerekli bir şey ihmal edilmediği sürece tavla oynanmasında dinen bir sakınca olmadığını söylemek mümkündür. Haram ya da mekruh olan türden oyunlardan sakınmak kaydıyla, meşru ve faydalı olan oyunların oynanması sonucunda kazanan kişiye verilen üçüncü taraflardan verilen hediyeler alınabilir. Aksi durumda oyunu oynamak, oyun üzerinden kazanç ya da hediye elde etmek caiz değildir. C) Diğer bazı oyunlar ise oynayana strateji, tasarım, bilgi, dikkat, teknik vb. Beceriler kazandırabilen eğitici nitelikte oyunlardır. Bu tür oyunlar geliştirmek, bunları pazarlamak, oynamak ve bunlardan gelir elde etmek, kumar gibi taraflardan birine haksız kazanç sağlamadığı ve dinen meşru içerikler taşıdığı sürece, caizdir. Âyette kumarın kin ve düşmanlığa yol açtığının belirtilmesinin bir açıklaması da bu olmalıdır. Çünkü kumar, insanları haksız yere zengin etme yoluna sokar ve bu durum, diğer insanların haklarını çiğnemek anlamına gelir.

Kumarda şans ve tesadüfe bağlı olarak kazanç elde etme amacı ön plana çıkmakla birlikte oyun, eğlence ve hoşça vakit geçirme yönü de bulunmaktadır. Öte yandan İslâm’da oyun ve eğlence, meşruiyet dairesinde kalmak ve harama yol açmamak kaydıyla yani kural olarak câiz görülmüştür. Böyle olduğu için de haram ve helâl, yani kumar ve eğlence arasındaki ayırıcı çizgiyi belirleme özel bir önem taşımış ve müslüman âlimleri öteden beri meşgul eden bir konu olmuştur. Klasik kaynaklarda tavla ve satranç üzerinde yoğunlaşan cevaz tartışmaları gösterilen bu çabanın birer örneği sayılabilir. Kumar, aslında şansa dayalı bir oyun olmasına rağmen, haksız kazanç için kullanılabilmektedir. Böylelikle, kumarın haram kabul edilmesinde maddi kazanç sağlamanın yanı sıra, haksız yere başkalarının hakkının yenmesi de önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, kumarın bağımlılık yapıcı etkileri, birçok kişinin ailelerini, işlerini ve sosyal hayatlarını etkilemektedir. Kumar, haksız yere başkasının malını almak, bile bile ortaklaşa hırsızlık yapmaktır. Kumar oynama bozukluğu; finansal, ilişkisel, duygusal/psikolojik, kültürel ve mesleki olarak kişiye, aileye ve topluma zarar vermekte; halk sağlığı ve suça karışma davranışları açısından risk oluşturmaktadır. Amerikan Psikiyatri Derneği kumar oynayan kişilerin genellikle bu davranışlarını yakınlarından, özellikle aile fertlerinden gizlediğini; finansal açıdan zorlandıklarında ailelerinden ziyade başkalarından yardım istediklerini belirtmektedir. İslam dininde kumarın haram kabul edilmesinin birçok nedeni vardır.

Kumar, insanların işlerine ve hayatlarına odaklanmalarını engeller. Âyette geçen “meysir” sözcüğü çoğunlukla kumar olarak açıklanmış ve şarapla birlikte zikredilmesinden hareketle kumar, şarabın kardeşi, arkadaşı olarak isimlendirilmiştir. İbn Ömer ve bir grup tâbiîn âlimi, âyette geçen meysir lafzının içeriğini oldukça geniş tutarak, çocukların oynadığı ceviz oyununun bile kumar olduğunu söylemişlerdir. Tenis ve bilârdo oyunlarında ise spor hâkimdir. Meşrû olmayan başka unsurlar eklenmediği takdirde mübah olmaları gerekir. Kolaylıkla mal çarpmak veya çarptırmak olduğu için Kur’an’da “meysir” denilen kumar, kolaylık anlamındaki “yûsr” kökünden gelmektedir. Çeşitli adlarla yapılan “kültürel faaliyetler”de ve “spor müsabakaları”nda aynı şartları aramamız gerekir. Bunlar mübah ve meşru görülen daire içindeyse, haram olduğundan bahsedilemez. Meselâ bu faaliyetlerin bazısı erkek-kız karışık olarak icra edilirse, birtakım dinî mahzurları da beraberinde getireceği açıktır. Belli bir mesai sarf eden ve çalışan insanın dinlenmesi ve istirahat etmesi ne kadar hakkı ise, İslâmın yasakladığı sınırı aşmamak şartıyla, bazı oyun ve eğlencelerde bulunmak da mümkün ve normaldir. Ama bu oyun ve eğlencelerin bir ucu, dinimizin haram kıldığı şeyerden birisine yaklaşır ve bulaşırsa, o oyun meşruiyetini kaybetmiş olur. İslâmiyet, böylece ortaya mal ve para konarak oynanacak hiçbir şans oyununa izin vermemiştir.

Zar ve tahmine dayanan oyunların oynanması caiz görülmemiştir. Karşılıklı bir iddialaşma olmadığı için, bu şekilde oynamak haram değildir. “Bir yarış tertipliyorum, başaranlara şu kadar ödül vereceğim, başaramayanlardan ise bir şey istemiyorum.” derse; yarışı kazananlar verileni alabilirler. Bu da meşru bir yarış olur, faydalı bir teşvik manasına gelen bir hizmet sayılabilir. Çünkü yarışı kazananlara veriyor, kazanamayanlardan ise bir şey almıyor; üçüncü sahsın ikramı oluyor. Başvuru değerlendirmesi; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır. Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.75 aranır.

Fakat İslâm’ın meşru kıldığı bazı oyun ve eğlenceler de bugün bazı uygulamalarla helâl dairenin dışına taşılmıştır. Meselâ, güreş, yarış ve yüzmede, başkalarına gösterilmesi haram olan yerlerin açılması gibi. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da manasız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Şu halde yararları gerçek ve sağlam bir yarar değildir. O gelip geçici mizaç kuvveti, sağlığı bozar; kazanılan malın hayrı olmaz, bir kâr yüz zarar getirir. Kısacası neşe ve lezzetleri kişisel ve gelip geçici olduğu halde; zararları, ortaya çıkardıkları kötü sonuçlar, hem kişisel ve sosyaldir, hem bedensel ve hem de ahlâkidir.

Tezli yüksek lisans derecesini almak için 24 yerel kredilik ders yükü, kredisiz bir “seminer” çalışması ile yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisini genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Bu itibarla, oyunun amacı, oynanma şartları, oyundan elde edilecek kazancın helal veya haram olmasını etkilemektedir. Ayrıca bu tür sanal işlemlerde telif hakkı gibi düzenlemelerin hakların zayi olmaması için oturtulması, hak kaybı veya aldatılma durumunda müracaat imkânının bulunması önem arzetmektedir. Kumar; kazanç amacıyla icra edilen, kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. Kumar ve bahsegel oynanması halinde uygulanan cezalardan önceki yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) bahsetmiştik. Kumar borcunun hukuki niteliği ise, cezai niteliğinden ayrı olarak değerlendirilmelidir. Böylece kumar, toplumda sosyal örgü ve dayanışmanın zayıflamasında ve bencilliğin ön plana çıkmasında da olumsuz bir rol üstlenmektedir.

Borç ödemek amacıyla da olsa şans oyunları oynamak, faiz ve kumara bulaşmak haramdır. Boş yere geçen her ânın, pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Boş yere geçen her anın, pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Bunun için, müminin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da manasız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Ta ki, bir taraftan kazanırken, diğer yandan kaybetmiş olmasın. Verilen hediyeleri alan kişiler bunun için ayrıca bir para ödemiyorsa, verilenler hediye hükmünde olur. Yoksa çeklilen bu mesajlardan ayrıca bir gelir mi elde edilmektedir? Gelir amaçlı mesaj çekilmişse, bu da bir nevi piyango olmuş olur. Şüpheli olan şeyleri terk etmek takva sahibi insanların özelliğidir. Piyango ve spor toto gibi oyunlar zaten kumar sayılmaktadır. Zira kumarın bütün özelliklerini içinde taşıyor. Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan ihtimalli bir şeye bağlı kalarak mal vermek veya almak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 9 =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.